Hodnotenie technického stavu vozidla

(1) Každá kontrolovaná položka v rámci technickej kontroly obsahuje jeden alebo viacero

kontrolných položiek. Každá kontrolná položka obsahuje zoznam možných chýb a úroveň ich

závažnosti.

(2) Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov,

komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotia chybami, ktoré patria do týchto

skupín chýb:

a) ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj

iné menej významné prípady nezhody; vozidlo je „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

b) vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie, alebo ohroziť

iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody; vozidlo je

„dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

c) nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej

premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla

v cestnej premávke; vozidlo je „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“.

(3) Vozidlo, na ktorom sa zistia chyby patriace do viac než jednej skupiny chýb podľa odseku 2,

sa vyhodnotí podľa chyby, ktorá zodpovedá najzávažnejšej chybe. Vozidlo vykazujúce viacero chýb

v rámci rovnakej oblasti kontroly podľa vymedzenia rozsahu kontroly možno zaradiť do najbližšej

skupiny závažnejších chýb, ak možno preukázať, že kombinovaný účinok týchto chýb vyúsťuje do

vyššieho stupňa ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.

137/2018 Z.z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 35

(4) Technický stav vozidla sa pri technickej kontrole nevyhodnotí, ak nie je možné vykonať

všetky predpísané kontrolné položky, najmä pri poruche niektorého predpísaného zariadenia

z technologického vybavenia stanice technickej kontroly