Lehoty technických kontrol pravidelných

 

 Technická kontrola pravidelná

a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky

v štvorročných lehotách podlieha vozidlo

1. kategórie L3eA1,

2. kategórie L4eA1,

(137/2018 Z.z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky strana 33)

3. kategórie L6e iné ako v písmeno b)šiestom bode,

4. kategórie O2,

5. kategórie R2

b) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky

v dvojročných lehotách podlieha vozidlo

1. kategórie L3eA2,

2. kategórie L3eA3,

3. kategórie L4eA2,

4. kategórie L4eA3,

5. kategórie L5e,

6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim125cm3,

7. kategórie L7e,

8. kategórie M1,

9. kategórie N1,

10. kategórie T,

11. kategórie R3,

12. kategórie R4,

c) v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky

v jednoročných lehotách podlieha vozidlo

1. kategórie M2,

2. kategórie M3,ktoré po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie podlieha technickej

kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách,

3. kategórie N2,

4. kategórie N3,

5. kategórie O3,

6. kategórie O4,

7. používané na taxi službu,

8. používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,

9. kategórie Ma N používané

9a. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,

9b. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,

9c. ako sanitné vozidlá,

9d. na poruchovú službu plynárenských zariadení ,ak ide o vozidlá s právom prednostnej

jazdy.

 

*  Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby

vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

* Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a

v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby

vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12mesiacov, za prvé

prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

(Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 137/2018 Z.z.)

* Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.

* Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí:

a) uplynutím lehoty platnosti,

b) vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej alebo

 vykonaním novej technickej kontroly administratívnej.

 

Prípady nariadenia technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt

Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastane

niektorý z týchto prípadov:

a) vozidlo je pri technickej kontrole zjavne nesprávne vyhodnotené,

b) vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a táto nespôsobilosť trvá,

c) vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,

d) prevádzkovateľ vozidla nepodrobil vozidlo technickej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,

e) pri cestnej technickej kontrole je vozidlo hodnotené s vážnou alebo nebezpečnou chybou,

f) vozidlo je prevádzkované v cestnej premávke s vážnou alebo nebezpečnou chybou.

 

 Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, aj keď

prevádzkovateľ vozidla si nesplnil povinnosť podľa § 45ods.1písm.d)zákona.