Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených vyhláškou, vydanou na vykonanie zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa metodík schválených Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR").

Druhy technických kontrol, ktoré vykonávame:

  • technická kontrola pravidelná,
  • technická kontrola zvláštna,
  • technická kontrola administratívna,
  • opakovaná technická kontrola.

 

Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje musia byť platne overené alebo kalibrované.

 

Ako prebieha technická kontrola?


Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.