Hodnotenie emisného stavu motorového vozidla

(1) Emisná kontrola motorového vozidla pozostáva z kontrolných položiek. Každá kontrolná

položka obsahuje zoznam možných chýb a úroveň ich závažnosti.

(2) Pri emisnej kontrole sa stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov

a samostatných technických jednotiek hodnotia chybami, ktoré patria do týchto skupín chýb:

a) ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku

vozidla, ako aj iné menej významné prípady nezhody; vozidlo je „spôsobilé na prevádzku

v cestnej premávke“,

b) vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť

iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody; vozidlo je

„dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

c) nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej

premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla

v cestnej premávke; vozidlo je „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“.

(3) Vozidlo, na ktorom sa zistia chyby patriace do viac než jednej skupiny chýb podľaodseku2,

sa vyhodnotí podľa chyby, ktorá zodpovedá najzávažnejšej chybe. Vozidlo vykazujúce viacero chýb

v rámci rovnakej oblasti kontroly podľa vymedzenia rozsahu kontroly možno zaradiť do najbližšej

skupiny závažnejších chýb, ak možno preukázať, že kombinovaný účinok týchto chýb vyúsťuje do

vyššieho stupňa ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.

(4) Technický stav vozidla sa pri emisnej kontrole nevyhodnotí, ak nie je možné vykonať všetky

predpísané kontrolné položky z dôvodu poruchy niektorého predpísaného zariadenia

z technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly.