Lehoty EK pravidelnej

 

Emisnej kontrole pravidelnej

a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo:

1. kategórie L3eA2,

2. kategórie L3eA3,

3. kategórie L4eA2,

4. kategórie L4eA3,

5. kategórie L5e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,

6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,

7. kategórie L7e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,

8. kategórie M1 okrem vozidla kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

9. kategórie N1 okrem vozidla kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

10. kategórie T,

b) v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo:

1. kategórie M2,

2. kategórie M3,

3. kategórie N2,

4. kategórie N3,

5. používané na taxislužbu,

6. používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,

7. kategórie M a N používané

7a. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,

7b. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,

7c. ako sanitné vozidlá,

7d. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.

 

Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa na účely odseku 1 považuje prvý deň roku výroby vozidla.

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.

Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti, vykonaním novej emisnej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly administratívnej.

 

 

Prípady nariadenia emisnej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt

 

Vozidlo sa podrobí emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

a) vozidlo je pri emisnej kontrole zjavne nesprávne vyhodnotené,

b) vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a táto nespôsobilosť trvá,

c) vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,

d) prevádzkovateľ vozidla nepodrobil vozidlo emisnej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,

e) pri cestnej emisnej kontrole je vozidlo hodnotené s vážnou alebo nebezpečnou chybou,

f) vozidlo je prevádzkované v cestnej premávke s vážnou alebo nebezpečnou chybou.