Systém riadenia kvality

Organizácia Svetozár Slamka - STK Krupina zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a  systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Ako prejav prijatia záväzku riadenia svojich činností vedenie prijalo Politiku spoločnosti, ktorá je záväzná pre všetkých pracovníkov STK Krupina.