Ako pripraviť vozidlo?

Na technickú kontrolu si na vozidle skontrolujte alebo si nechajte skontrolovať:

- Stav rozvodového mechanizmu, interval výmeny (opotrebované komponenty môžu spôsobiť poškodenie motora).

- Hladinu oleja, interval výmeny olejovej náplne, únik oleja.

- Únik paliva a ostatných prevádzkových médií (sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla).

- Stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra (sú veľmi častou príčinou vysokej dymivosti).

- Stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia. Netesnosti alebo ich následok (napr. kyslík vo výfukových plynoch a pod.) sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla.

- Vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla, funkčnosť kontrolných svetiel, signalizáciu porúch, funkčnosť znižovania sklonu predných svetlometov (korektor sklonu).

- Brzdovú sústavu vozidla – stav, funkčnosť, účinnosť, súmernosť pôsobenia, teplotu varu brzdovej kvapaliny.

- Nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia, pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia.

- Zasklenie vozidla (poškodené predné sklo v priemere nad 20 mm je dôvodom na nespôsobilosť vozidla).

Tieniace fólie môžu byť len schváleného typu a na vozidle sa môžu aplikovať len na schválených miestach (na prednom skle môže byť umiestnený len schválený pás s certifikátom).

 

Na emisnú kontrolu je potrebné:

- Pristaviť vozidlo čisté a nezaťažené

- Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

- Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

- Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:

  • nemožno naštartovať motor,
  • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
  • je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
  • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.