Aké doklady potrebujeme

 

Doklady predkladané na technickú kontrolu

 

*1 Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie

a) technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly

administratívnej

1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla

zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla

stratený,

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný

plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci

prestavby vozidla,

3. certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo

podľa § 45ods.1písm.d)zákona,

b) technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí

1. doklady podľa písmena a);v doklade vozidla musí byť záznam o tom, že vozidlo je schválené

na prepravu nebezpečných vecí, a

2. doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach, 11)

c) technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia

1. doklady podľa písmena a)a

2. doklad o zhodnosti s technickými požiadavkami, 137/2018 Z.z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31

d) technickej kontroly opakovanej doklady pre príslušný druh technickej kontroly.

 

*2 Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla okrem dokladov uvedených v odseku 1písm.a) na

vykonanie technickej kontroly pravidelnej

a) v súvislosti s vydaním nového dokladu vozidla po hromadnej prestavbe podľa § 34ods.13

zákona predkladá

1. doklad o vykonaní hromadnej prestavby podľa § 34ods.11písm.b)zákona,

2. kópiu schválenia hromadnej prestavby vrátane kópie základného technického opisu vozidla,

b) z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu podľa § 36 ods.4 zákona predkladá:

1. súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide

o rovnaký typ karosérie alebo rámu v rámci jedného typového radu,

2. rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak prišlo

k odstráneniu tej časti karosérie ,na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,

alebo ak je toto číslo nečitateľné, alebo ak ho nemožno určiť,

c) z dôvodu montáže spájacieho zariadenia na vozidlo podľa § 36 ods.3 zákona predkladá:

1. potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia na vozidlo ustanoveným spôsobom,

2. doklad o schválení spájacieho zariadenia alebo kópiu predchádzajúceho osvedčenia

o evidencii, v ktorom je zapísané spájacie zariadenie, a ktoré je demontované, ak ide

o zhodný typ vozidla alebo doklad o schválení spájacieho zariadenia, z ktorého vyplýva, že

daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,

d) z dôvodu montáže dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel

autoškôl podľa§ 36 ods.3 zákona predkladá:

1. potvrdenie o montáži systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydané

držiteľom typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,

2. kópiu platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá

autoškôl vydaného typovým schvaľovacím orgánom,

3. doklady vyplývajúce z udeleného platného typového schválenia systému dvojitého ovládania

pre výcvikové vozidlá autoškôl,

e) z dôvodu zápisu alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík podľa § 36 ods.3 zákona

predkladá jednotlivé schválenie dovezeného komponentu–diskového kolesa,

f) z dôvodu zápisu zvláštnej výbavy vozidla podľa § 36 ods.3 zákona predkladá

doklad o schválení zvláštnej výbavy namontovanej na vozidle,

g) z dôvodu konverzie motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2a L3e/L4e-A3 podľa § 36ods. 3

1. kópiu typového schválenia konverzie,

2. vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie,

h) z dôvodu povolenia výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 ods. 4zákona

predkladá opis žiadanej výnimky.

 

*3 Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla namiesto dokladov uvedených v odseku1písm.a)

a) na vykonanie technickej kontroly zvláštnej v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo

vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods.3 zákona predkladá identifikačné

a technické údaje vozidla v rozsahu uvádzanom v dokladoch vozidla,

b) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej v súvislosti s uznaním typového schválenia EÚ

jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, uznaním schválenia

Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 137/2018 Z.z.

jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu alebo vnútroštátnym

jednotlivým schválením jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa§29 ods.3zákona

predkladá:

1. doklady vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu; ak má dve časti, musia byť

predložené obidve časti,

2. preklad dokladu podľa prvého bodu do štátneho jazyka,

3. odborný posudok o kontrole originality vozidla základnej,

c) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého

vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 ods.5 zákona predkladá

1. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo doklad

o schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ak vozidlo nepodliehalo prihláseniu do

evidencie vozidiel,

2. v prípade vozidla po odcudzení

2a. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,

2b. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,

2c. doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho

skúmania vozidla, oznámení odcudzenia vozidla,

d) na vykonanie technickej kontroly v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na

prevádzku v cestnej premávke podľa § 31ods.5 zákona predkladá

1. doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1ods.5

zákona,

2. doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa

§ 1ods. 5 zákona,

3. protokol o skúškach jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania, z ktorého

vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky platné v čase výroby

vozidla,

4. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou

overovania.

 

*4 Pri technickej kontrole vozidla vybaveného tachografom, ktorý nemá typové schválenie EÚ,sa

okrem dokladov podľa odseku1 predkladá aj čestné vyhlásenie o tom, že na vozidlo sa vzťahujú

výnimky.12)

 

*5 Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných

materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých

zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1predkladá aj potvrdenie

o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním technickej kontroly.

 

Dôležité!

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Tip pre Vás!

Zabezpečte si fotokópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.